Tagged: สถานีวิจัย

สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เชียงใหม่

สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตั้งอยู่ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่นี้เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือเลิกปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ป่าไม้ และต้นน้ำลำธารของประเทศถูกทำลาย และเปลี่ยนมาทำการเกษตรพืชผักผลไม้เมืองหนาว ทำพื้นที่บนดอยต่างๆ เริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยที่มีเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ พร้อมกับสวนดอกไม้เมืองหนาว และแปลงปลูกพืชผัก-ผลไม้เมืองหนาวที่น่าสนใจมากมาย จุดท่องเที่ยวภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เช่น สวนแปดสิบ, สวนดอยคำ, สวนหอม, สวนสมเด็จ, สวนกุหลาบอังกฤษ, สวนซากุระ, สวนบอนไซ, แปลงชา 2000, สวนไผ่,...