Tagged: สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยววันหยุด เอาไว้พาเจ้าตัวเล็กไปสนุกกัน

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยววันหยุด เอาไว้พาเจ้าตัวเล็กไปสนุกกัน

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จะตั้งอยู่ในบริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ซึ่งที่นี่เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากพระราชปรารภในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อเอาไว้สำหรับจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ให้กับชาวกรุงเทพ โดยแต่เริ่มแรกนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดสร้างเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมลานกิจกรรมกลางแจ้ง โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2544 และเปิดให้บริการในวันที่ 17 สิงหาคม เมื่อปี พ.ศ.2544 ค่ะ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา แต่ต่อมาทางกรุงเทพมหานครก็ได้ปรับปรุง พิพิธภัณฑ์เด็ก ให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “Learning for Young Creative Mind” เน้นไปที่กระบวนการเรียนรู้ ที่มีแรงจูงใจหลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็กนั่นเอง โดยจะมีอาคาร 2 หลัง...