Tagged: โบราณสถาน

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร กราบไหว้ศาลหลักเมือง วัดเก่าแก่ เมืองเชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร กราบไหว้ศาลหลักเมือง วัดเก่าแก่ เมืองเชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม เป็นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยวัดนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่พอดี หน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยงดงามยิ่ง และในวัดเจดีย์หลวงนี้ยังมี เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง โดยวัดแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะแบบล้านนาของศิลปินรุ่นหลัง เจ้าคุณอุบาลี คุณปรมาจารย์ และเจ้าแก้วนวรัฐเป็นผู้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2471 ภายในประดิษฐานพระประธานพระอัฎฐารส ปางประธานอภัย ตามศิลปะแบบเชียงใหม่ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะปาละ (อินเดีย) หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ สูง 18 ศอก ส่วนด้านหน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยใช้หางเกี่ยวกระหวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหารงดงามยิ่ง นาคคู่นี้เป็นฝีมือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิม และได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยงามที่สุดของภาคเหนือ – เจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติม วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ที่อยู่ : 103 ถ....

ปราสาทเมืองสิงห์ ที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน จังหวัดกาญจนบุรี

ปราสาทเมืองสิงห์ ที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน จังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทเมืองสิงห์ นี้ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อยใน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นั้นเอง โดย ปราสาทเมืองสิงห์ แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งมีสถาปัตยกรรม และปฏิมากรรม คล้ายคลึงกับของ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์นักสร้างปราสาทแห่งขอม โดยจากการขุดแต่งของกรมศิลปากร ได้พบศิลปกรรมที่สำคัญยิ่งคือ พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ นางปรัชญาปารมิตา และยังพบ รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เปล่งรัศมีอีกองค์หนึ่ง รูปลักษณ์คล้ายกับที่พบในประเทศกัมพูชาอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม ปราสาทเมืองสิงห์ ที่อยู่ : ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เวลาให้บริการ : 08.00-16.30 น. เบอร์ติดต่อ : 09-3131-3850 Facebook :...